Regulamin sprzedaży internetowej biletów na wydarzenia zewnętrznych organizatorów

REGULAMIN SPRZEDAŻY INTERNETOWEJ

Regulamin sprzedaży internetowej biletów na wydarzenia organizowane przez organizatorów zewnętrznych

§ 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Dane kontaktowe: Toruńska Orkiestra Symfoniczna (zwana dalej w Regulaminie „TOS”), Aleja Solidarności 1-3, 87-100 Toruń,
  tel./fax.: +48 56 622 88 05, e-mail: sekretariat@tos.art.pl.
 2. Niniejszy Regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa zasady sprzedaży internetowej biletów na wydarzenia organizowane przez organizatorów zewnętrznych, którzy na podstawie umowy pośrednictwa, upoważnili Toruńską Orkiestrę Symfoniczną do sprzedaży biletów w swoim imieniu i na rzecz.
 3. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:
  1. „wydarzeniu” - rozumie się przez to wydarzenia, w których uczestniczą słuchacze,
  2. „stronie internetowej” poprzez którą następuje internetowa sprzedaż biletów, oznacza to stronę internetową dostępną pod adresem: www. biletytos.pl.
  3. Sprzedawcy – rozumie się przed to organizatora zewnętrznego
 4. Zakup biletu na wydarzenie oznacza akceptację przepisów Regulaminu, zobowiązanie do ich stosowania oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji zamówienia.

§ 2
SPRZEDAŻ BILETÓW ONLINE

 1. Toruńska Orkiestra Symfoniczna na podstawie umowy pośrednictwa jest upoważniona do sprzedaży biletów w imieniu i na rzecz Sprzedawcy.
 2. Toruńska Orkiestra Symfoniczna jest jedynie Wystawcą dokumentów sprzedaży.
 3. Wszystkie ceny podane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.
 4. Płatności za bilety obsługuje firma PayPro Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu przy ul. Kanclerskiej 15, 60-327 Poznań, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego po numerem KRS 0000347935, numer NIP 7792369887, o kapitale zakładowym wynoszącym 4.500.000,00 zł, w całości opłaconym, wpisaną do rejestru krajowych instytucji płatniczych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego pod numerem podmiotu w UKNF IP24/2014, za pośrednictwem sytemu internetowego Przelewy24.
 5. Operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.
 6. Aby dokonać zakupu biletu online na wydarzenie należy:
  1. wypełnić formularz z danymi osobowymi (e-mail, imię i nazwisko, telefon, ewentualnie dane do fv)
  2. zaakceptować warunki niniejszego regulaminu
  3. złożyć zamówienie online
  4. uiścić zapłatę za zamówienie przelewem
  5. wydrukować bilet otrzymany na wskazanym w formularzu adresie e-mail.
 7. Zamówienie uważa się za zrealizowane z chwilą odnotowania przez TOS potwierdzenia dokonania zapłaty przez bank Kupującego.
 8. Brak potwierdzenia przez bank Kupującego opłaty za zamówienie w ciągu 30 minut od wysłania zamówienia online powoduje automatyczne anulowanie zamówienia.
 9. Istnieje możliwość otrzymania faktury VAT przy zakupie online. Faktura VAT, w pliku pdf, zostanie wysłana Kupującemu na wskazany w formularzu e-mail.
 10. Na jednym dokumencie sprzedaży mogą być uwzględnione jedynie bilety na wydarzenia jednego Organizatora/Sprzedawcy.

§ 3
BILETY, RODZAJE BILETÓW

 1. TOS otrzymuje od Sprzedawcy stały cennik biletów.
 2. Biletem wstępu na wydarzenie jest wydrukowany bilet przesłany w formie pdf na adres mailowy kupującego.
 3. Bilet umożliwia jednorazowe wejście na określone wydarzenie.
 4. Bilet podlega jednorazowej weryfikacji przed wejściem na wydarzenie, nie ma możliwości ponownego wykorzystania biletu.
 5. W sprawie zakupu biletów powyżej 10 szt. jednorazowo, prosimy o kontakt telefoniczny. Więcej informacji: kasa@tos.art.pl.

§ 4
ZWROTY BILETÓW, REKLAMACJE

 1. Bilet zakupiony online nie podlega zwrotowi. Nie ma również możliwości zamiany biletu na inny, za wyjątkiem przypadku odwołania wydarzenia.
 2. W przypadku odwołania wydarzenia TOS dokonuje zwrotu środków na rachunek bankowy lub kartę kredytową, z której dokonana była płatność.
 3. W przypadku odwołania wydarzenia informacje na temat dokonywania zwrotu biletów będą udzielane w pod nr tel. (+48) 56 642 43 79 lub mailowo: kasa@tos.art.pl.
 4. W przypadku reklamacji prosimy o kontakt mailowo: kasa@tos.art.pl. Czas rozpatrzenia reklamacji: 7 dni roboczych od daty zgłoszenia.

§ 5
OCHRONA DANYCH

Zgodnie z Rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) oraz stosownymi aktami wykonawczymi, informujemy, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Toruńska Orkiestra Symfoniczna z siedzibą w Toruniu przy Alei Solidarności 1-3, NIP 9561429917
 2. We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych dostępnym pod adresem e-mail: iod@tos.art.pl
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu dokonania rezerwacji biletów i związanego z tym kontaktu (art. 6 ust 1 lit. f RODO)
 4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty będące pośrednio zaangażowane w kontakt z Panią/Panem (np. świadczące usługę IT) oraz podmioty, które w imieniu administratora przetwarzają dane osobowe na podstawie zawartej z administratorem umowy powierzenia przetwarzania danych.
  1. Administrator udostępnia dane firmie obsługującej płatności PayPro S.A. o której mowa w § 2 pkt 3 regulaminu. PayPro S.A. jako odbiorca danych będzie je przetwarzać w celach związanych z realizacją świadczeń usług płatniczych, przy zapewnieniu przetwarzania danych zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji ww. celów.
 6. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu przetwarzania danych osobowych.
 7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Niepodanie danych uniemożliwia dokonanie rezerwacji i zakupu biletu przez Internet.