Regulamin sprzedaży internetowej biletów / kart przedpłaconych na wydarzenia Toruńskiej Orkiestry Symfonicznej

 

REGULAMIN SPRZEDAŻY INTERNETOWEJ

Regulamin sprzedaży internetowej biletów / kart przedpłaconych na wydarzenia organizowane przez Toruńską Orkiestrę Symfoniczną

 

§ 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Dane kontaktowe: Toruńska Orkiestra Symfoniczna (zwana dalej w Regulaminie „TOS”), Aleja Solidarności 1-3, 87-100 Toruń, tel./fax.: +48 56 622 88 05, e-mail: sekretariat@tos.art.pl. Toruńska Orkiestra Symfoniczna jest finansowana ze środków Gminy Miasta Toruń.
 2. Niniejszy Regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa zasady sprzedaży internetowej biletów na wydarzenia organizowane przez Toruńską Orkiestrę Symfoniczną.
 3. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:
          a. „wydarzeniu” - rozumie się przez to koncerty oraz inne formy działalności statutowej organizowane przez Toruńską Orkiestrę Symfoniczną, w których uczestniczą słuchacze,
          b. karcie przedpłaconej - dokument zawierający dane wystawcy dokumentu, opatrzony datą ważności oraz indywidualnym znakiem identyfikacyjnym w postaci kodu kreskowego,
          c. o stronie internetowej TOS, oznacza to stronę internetową dostępną pod adresem: Błąd! Nieprawidłowy odsyłacz typu hiperłącze.
          d. o stronie internetowej poprzez którą następuje internetowa sprzedaż biletów, oznacza to stronę internetową dostępną pod adresem: www. biletytos.pl.4.
 4. Zakup biletu na wydarzenie/ karty przedpłaconej oznacza akceptację przepisów Regulaminu, zobowiązanie do ich stosowania oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji zamówienia.


§ 2
SPRZEDAŻ BILETÓW ORAZ KARTY PRZEDPŁACONEJ ONLINE

 1. Toruńska Orkiestra Symfoniczna oferuje sprzedaż biletów oraz karty przedpłaconej w formie online.2.
 2. Wszystkie ceny podane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.
 3. Płatności za bilety obsługuje firma PayPro Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu przy ul. Kanclerskiej 15, 60-327 Poznań, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego po numerem KRS 0000347935, numer NIP 7792369887, o kapitale zakładowym wynoszącym 4.500.000,00 zł, w całości opłaconym, wpisaną do rejestru krajowych instytucji płatniczych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego pod numerem podmiotu w UKNF IP24/2014, za pośrednictwem sytemu internetowego Przelewy24.
 4. Operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.
 5. Aby dokonać zakupu biletu online na wydarzenie // karty przedpłaconej należy:
          ◦ wypełnić formularz z danymi osobowymi (e-mail, imię i nazwisko, telefon, ewentualnie dane do fv)
          ◦ zaakceptować warunki regulaminu
          ◦ złożyć zamówienie online
          ◦ uiścić zapłatę za zamówienie przelewem
          ◦ wydrukować bilet otrzymany na wskazanym w formularzu adresie e-mail.
 6. Zamówienie uważa się za zrealizowane z chwilą odnotowania przez TOS potwierdzenia dokonania zapłaty przez bank Kupującego.
 7. Brak potwierdzenia przez bank Kupującego opłaty za zamówienie w ciągu 30 minut od wysłania zamówienia online powoduje automatyczne anulowanie zamówienia.


§ 3
BILETY, RODZAJE BILETÓW

 1.  TOS prowadzi sprzedaż online biletów następujących rodzajów:
          a. bilet normalny,
          b. bilet ulgowy.
 2. Warunki nabycia biletu ulgowego określa Regulamin sprzedaży biletów na wydarzenia organizowane przez Toruńską Orkiestrę Symfoniczną, opublikowany na stronie www.tos.art.pl w zakładce Bilety. Wydrukowany bilet wraz z dokumentem potwierdzającym uprawnienia do zniżki należy okazać obsłudze w momencie wejścia na wydarzenie.
 3. W przypadku zakupu online biletem wstępu na wydarzenie jest wydrukowany bilet przesłany w formie pdf na adres mailowy kupującego.
 4. Bilet umożliwia jednorazowe wejście na określone wydarzenie.
 5. Bilet podlega jednorazowej weryfikacji przed wejściem na wydarzenie, nie ma możliwości ponownego wykorzystania biletu.
 6. W sprawie zakupu powyżej 10 szt. biletów jednorazowo, prosimy o kontakt telefoniczny. Więcej informacji: kasa@tos.art.pl.
 7. Istnieje możliwość otrzymania faktury VAT przy zakupie online. Faktura VAT, w pliku pdf, zostanie wysłana Kupującemu na wskazany w formularzu e-mail.


§ 4
ZWROTY BILETÓW, REKLAMACJE

 1. Bilet zakupiony online nie podlega zwrotowi. Nie ma również możliwości zamiany biletu na inny, za wyjątkiem przypadku odwołania wydarzenia.
 2. W przypadku odwołania wydarzenia TOS dokonuje zwrotu środków na rachunek bankowy lub kartę kredytową, z której dokonana była płatność.
 3. W przypadku odwołania wydarzenia informacje na temat dokonywania zwrotu biletów będą udzielane w pod nr tel. (+48) 56 642 43 79 lub mailowo: kasa@tos.art.pl.
 4. W przypadku reklamacji prosimy o kontakt mailowo: k.olszewska@tos.art.pl. Czas rozpatrzenia reklamacji: 7 dni roboczych od daty zgłoszenia.


§ 5
KARTA PRZEDPŁACONA

 1. Karta przedpłacona jest metodą płatności za transakcje dokonane online oraz w kasie biletowej TOS.
 2. Karta przedpłacona może być wielokrotnie doładowywana, a środki mogą być wykorzystywane w wielu transakcjach.
 3. Potwierdzeniem nabycia karty jest dokument: obrót środków pieniężnych (nota księgowa); dokument sprzedaży jest wystawiany dopiero podczas wykorzystania środków z karty.
 4. Środki pieniężne przekazane przez posiadacza karty przechodzą w całości na własność TOS w momencie wydania Karty.§ 6
ZASADY KORZYSTANIA Z KARTY PRZEDPŁACONEJ

 1. Karta przedpłacona zachowuje ważność przez okres 1 roku od dnia wydania. Po upływie terminu ważności niewykorzystane środki przechodzą na konto TOS a Klient  nie ma prawa żądać zwrotu środków pieniężnych pozostałych na karcie.
 2. Zakup za pomocą karty przedpłaconej obejmuje: bilety na stacjonarne wydarzenia organizowane przez TOS. Karta przedpłacona online nie obejmuje zakupu biletów na wydarzenia zewnętrzne.
 3. Karta przedpłacona nie podlega wymianie na środki pieniężne.
 4. Saldo karty przedpłaconej można sprawdzić w kasie TOS.
 5. Toruńska Orkiestra Symfoniczna nie ponosi odpowiedzialności za karty przedpłacone, które zostały utracone lub uszkodzone po ich wydaniu Użytkownikowi. Realizacja karty przedpłaconej będzie stanowiła ważną transakcję niezależnie od sposobu wejścia w jej posiadanie przez Użytkownika.
 6. W wypadku utraty lub kradzieży karty przedpłaconej Użytkownikowi nie przysługują wobec TOS żadne roszczenia, poza możliwością zgłoszenia blokady karty.
 7. Użytkownik dokonuje realizacji karty przedpłaconej poprzez wpisanie jej numeru podczas procesu zakupu online. Z karty przedpłaconej. Pobierana jest wtedy odpowiednia kwota odpowiadająca cenie biletu na wydarzenie.
 8. W wypadku, gdy cena zakupu biletów/towarów przewyższa wartość karty przedpłaconej, należy w pierwszej kolejności uzupełnić online środki na karcie, następnie zrealizować zakup za pomocą karty.
 9. W wypadku, gdy cena zakupu biletów/towarów jest niższa niż wartość karty przedpłaconej, niewykorzystane środki pozostają na karcie do ponownego wykorzystania.


§ 7
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. TOS zastrzega sobie prawo do odwołania koncertu, zmiany daty, miejsca, godziny, zmiany w repertuarze (programu lub artystów) bez podania przyczyn.
 2. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 października 2019 r.


§ 8
OCHRONA DANYCH


 Zgodnie z Rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) oraz stosownymi aktami wykonawczymi, informujemy, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Toruńska Orkiestra Symfoniczna z siedzibą w Toruniu przy Alei Solidarności 1-3, NIP 9561429917
 2. We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych dostępnym pod adresem e-mail: iod@tos.art.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu dokonania rezerwacji biletów i związanego z tym kontaktu (art. 6 ust 1 lit. f RODO)
 4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty będące pośrednio zaangażowane w kontakt z Panią/Panem (np. świadczące usługę IT) oraz podmioty, które w imieniu administratora przetwarzają dane osobowe na podstawie zawartej z administratorem umowy powierzenia przetwarzania danych.
        a. Administrator udostępnia dane firmie obsługującej płatności PayPro S.A. o której mowa w § 2 pkt 3 regulaminu. PayPro S.A. jako odbiorca danych będzie je przetwarzać w celach związanych z realizacją świadczeń usług płatniczych, przy    zapewnieniu przetwarzania danych zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji ww. celów.
 6. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu przetwarzania danych osobowych.
 7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Niepodanie danych uniemożliwia dokonanie rezerwacji i zakupu biletu przez Internet.